Rapportage

Basisschool de Noord kent een uitgebreide en unieke rapportage.
Natuurlijk ontvangt u een rapport, zoals u wellicht al gewend bent. Hierin staan de resultaten van de methodegebonden toetsten vermeld. Bijvoorbeeld wat heeft uw kind behaald na 4 blokken taal of 5 taken rekenen. Ook ziet u vermeld hoe uw kind is op school. Hoe reageert uw kind op andere kinderen, hoe reageert het op de leerkracht, hoe gaat uw kind om met het werk dat hij of zij krijgt opgedragen. Het ‘gewone’ rapport geeft dus eigenlijk aan hoe uw kind is op school (dat kan anders zijn dan thuis…) en wat uw kind kan.

Daarnaast ontvangt u een uitdraai van ons ParnasSys-leerlingvolgsysteem. In deze uitdraai ziet u de resultaten die uw kind op onze (cito-)toetsen heeft behaald. Het cito heeft onafhan-kelijke toetsen ontwikkeld die een goed beeld (meestal aanvullend op datgene wat wij als school / leerkracht al wisten) geven van de ontwikkeling. Op vaste momenten (minimaal twee soms drie keer) per jaar worden de toetsen afgenomen. Wij toetsen o.a. op rekenen/wiskunde, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Dit zijn de hoofdvakken, waar alle ander vakken “onder geplaatst” kunnen worden. U kunt vanaf het begin de ontwikkeling van uw kind zien, dus niet alleen in groep 7 of 8. Geen vervelende verrassingen achteraf dus.

Tot slot krijgt u bij elk rapport inzage in het portfolio van uw kind. Uw kind geeft zelf aan wat hij of zij moeilijk vindt of waar hij of zij in de komende periode aan gaat werken. Uw kind kiest ook zelf de werkjes uit voor het portfolio. U kunt dan ook zien waarom bijvoorbeeld die “6” voor taal is veranderd in een “8” of andersom. Het geheel krijgt u in een keurige portfoliomap aangeleverd.

Uiteraard worden rapporten altijd met de ouders besproken en toegelicht. Ons uitgangspunt: de rapportage van uw kind moet antwoorden geven en geen vragen oproepen! Wilt u tussentijds een gesprek met de groepsleerkracht, dan kan dat altijd.

Heel bijzonder:
Vanaf groep 6 komt uw kind mee bij de rapportbespreking, per slot van rekening gaat het over hem of haar! Ook de adviesgesprekken richting het voortgezet onderwijs worden gehouden in het bijzijn van uw kind.