Obs de Noord, “knap” in onderwijs

Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten

Respect voor elkaar hebben
en rekening houden met elkaar

Het gaat er niet om hoe knap de
kinderen zijn, maar HOE ze KNAP zijn

Hoi, ik ben Victor. Welkom bij de Verkenners!

'Leesschool': wij lezen voor ons plezier

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand. Dit is geen klacht. Daarvoor bestaat een klachtenregeling. Een vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar u werkt en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg van:

  • een (dreigend) strafbaar feit;
  • een (dreigende) schending van regels;
  • een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
  • een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
  • een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
  • een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;

dan wel enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand als bedoeld in de eerste volzin van dit lid. Tenzij sprake is van uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld acuut gevaar) meldt u een vermoeden van een misstand intern:

  • bij het bevoegd gezag ( de bestuurder);
  • bij de Raad van Toezicht als het vermoeden van de misstand het bevoegd gezag betreft;

bij de vertrouwenspersoon integriteit (VPI)

Vertrouwenspersoon integriteit

Mevrouw R. Kruidenier is de vertrouwenspersoon integriteit binnen de stichting OZHW PO & VO. Indien u een vermoeden van een misstand wilt melden, kunt u zich tot haar wenden. U kunt haar per e-mail: riakruidenier@gmail.com