Klachtenregeling

Alhoewel wij proberen alles op school zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het voorkomen dat u klachten heeft. Wij hebben hiervoor de volgende regeling:

U gaat eerst naar de leerkracht(-en) van uw kind.
Indien er geen oplossing gevonden wordt, kunt u zich wenden tot de directeur. Als het over bijzondere zorg gaat kan u zich met uw klacht ook richten tot de intern begeleider. Iedere basisschool is verplicht een klachtenregeling te hebben. Onze regeling ligt op school ter inzage. Op onze school is mevrouw Thelma van der Hulst contactpersoon en vertrouwenspersoon. Zij kunt u vertellen waar u uw klacht kunt neerleggen.

Het telefoonnummer van de informatielijn van de landelijke ouderorganisaties is: 0800-5010, het adres van de website: www.oudersonderwijs.nl

Met klachten over seksuele intimidatie, misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs tel.: 0900 – 11 13 111

Meer informatie over klachten kunt u vinden op de internetsite van de ‘landelijke klachten commissie’.