Knapuitdagend

In een gemiddelde klas gaan begaafde leerlingen zich al snel vervelen omdat de leerstof voor hen gemakkelijk is en veel herhaling bevat. Zonder veel inspanning maken ze zich de stof in snel tempo eigen. Dit komt doordat begaafde leerlingen een andere manier van informatieverwerking hebben. Ze hebben een goed functionerend geheugen, ze kunnen gemakkelijk verschillen en overeenkomsten signaleren tussen oude en nieuwe kennis, komen snel tot inzicht en zien toepassingen waar andere leerlingen dat niet zien. Zij zijn – veel meer dan hun leeftijdgenoten – in staat zelf problemen te zien en oplossingen te zoeken in plaats van na te doen wat de leerkracht voordoet. Deze andere manier van informatie opnemen, verwerken en toepassen leidt er toe dat ze ook sneller kunnen werken.

Ook bij ons op de Noord is een groep kinderen die deze behoefte heeft aan passend onderwijs. Een aantal van deze kinderen in de midden –en bovenbouw stromen door naar de Erasmusklas en worden voor een deel in hun behoefte voorzien. In deze externe plusklas werken de kinderen 1 dag per week met ontwikkelingsgelijken aan verdiepende projecten die voor uitdaging zorgen. Voor de andere kinderen zullen we het programma zo moeten aanpassen, dat zij niet eindeloos beheerste leerstof herhalen.

Dit vraagt organisatietalent van de leerkrachten. Deze doorgaande lijn biedt handvatten voor de leerkracht. Het is echter niet vrijblijvend en het houdt in dat we allemaal op deze wijze met die groep kinderen gaan werken.

Doelstelling
Dit beleidsplan moet een plan zijn voor leerkrachten en ouders, waarin de zorg voor uitdaging is omschreven. Het team van de Noord zorgt voor uitdaging die het kind nodig heeft binnen passend onderwijs, zodat zij hun in potentie aanwezige vaardigheden in voldoende mate kunnen ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is dat het kind zich harmonisch ontwikkelt, wat betreft verstandelijke, emotionele, sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling.

Voor het complete Beleidsplan verwijzen wij u naar de directie van OBS de Noord.