De medezeggenschapsraad (MR)

Wat is een MR?

MR staat voor medezeggenschapsraad. Dit is een team bestaande uit ouders (als vertegenwoordigers van de leerlingen) en leerkrachten. In MR-termen hebben we het dan over de oudergeleding en de personeelsgeleding. Een MR denkt mee over en heeft inspraak op allerlei schoolzaken, denk hierbij aan onderwijszaken, maar ook aan financiële of beleidszaken. De medezeggenschapsraad wil de school actief ondersteunen bij het realiseren van een plezierige, veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs. De samenwerking tussen directie, team en ouders vinden wij daarbij van essentieel belang.

Wat doet de MR?

In de medezeggenschapraad (MR) kunnen leerkrachten en ouders meedenken over het beleid van de school (denk bijvoorbeeld aan de verkeersveiligheid of pesten). Over sommige onderwerpen beslist de MR zelfs mee (zoals onderwijstijd/vakantierooster of ouderbijdrage). Dit is bij wet geregeld, dus het is vooraf duidelijk welke onderwerpen instemming of advies vereisen. De verschillende geledingen in de MR hebben één gemeenschappelijk belang: de school en haar leerlingen. Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan ook door de MR als geheel uitgeoefend. Maar soms wordt er een besluit genomen dat voor de ene geleding zwaarder telt dan voor de andere. In dat geval heeft één geleding instemmingsrecht en de andere adviesrecht. Voor de personeelsleden kunnen dit zaken zijn als beoordelingen, voor de ouders gaat het meer om zaken die direct gevolgen hebben voor leerlingen. Denk aan veranderingen in lesaanbod, huisvesting of schooltijden. De MR heeft daarnaast het recht om zelf voorstellen te doen over alle onderwerpen die betrekking hebben op de school. De enige voorwaarde is natuurlijk dat het over een onderwerp moet gaan waarover het bestuur (of de directie) kan beslissen.

Deze rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Kijk voor meer informatie op http://www.infowms.nl

Hoe gaat de MR te werk en wat is de samenstelling?

De MR op onze school bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten, met een voorzitter en een secretaris. Iedere ouder van een leerling van onze school kan zich voor een plaats in de MR aanmelden. Indien zich meer kandidaten aanbieden dan er vacante plaatsen zijn, worden er verkiezingen gehouden.De MR heeft gemiddeld eens in de zeven weken overleg met de directie over alle zaken binnen de school waarbij betrokkenheid van de MR van belang is. De onderwerpen variëren van alles waarvoor advies of formele instemming van de MR nodig is tot het bijpraten over wat leeft in de school en bij de ouders. Er zijn ieder jaar terugkerende agendapunten zoals het jaarplan of het budget van de school. Daarnaast kan zowel de directie als de MR punten inbrengen die zij van belang vinden om te bespreken.

Welke leden heeft de MR van Obs de Noord?
Oudergeleding:

-Klaas Krist (MR-voorzitter): Ouder van Sam uit groep 8 en Bobby uit de kleutergroep de Gekko’s

-Arjan van Rhoon (MR-lid): Ouder van Ayden uit groep 7b en Leia uit groep 5

-Carmen Corstanje (MR-lid): Ouder van Jaylin uit kleutergroep de Gekko’s

-Farad Azizi (MR-lid): Ouder van Sterra uit groep 4

Leerkrachtengeleding:

-Naomi Vat (MR-secretaris)

-Thelma van der Hulst (MR-lid)

-Youri van Pelt (MR-lid)

-Nina van Andel (MR-lid)

Met welke onderwerpen kan ik terecht bij de MR?

In principe gaat het om onderwerpen die een groep leerlingen of de school in het algemeen aangaan. Dit kunnen alle mogelijke zaken zijn. Bijvoorbeeld wijziging van schooltijden, maar ook zaken als verkeersveiligheid rond de school en omgaan met pestgedrag zijn onderwerpen die een MR bespreekbaar kan maken.

Hoe neem ik contact op met de MR?

Als je contact met de MR op wilt nemen kun je dit op verschillende manieren doen. Vragen en opmerkingen kun je altijd per e-mail sturen aan de secretaris van de MR Michelle Soulje: MR@obsdenoord.nl. Eventueel kun je ook telefonisch contact opnemen met de school waarbij de vragen dan doorgegeven zullen worden aan de MR. Het algemene nummer is te vinden op de contactpagina. Waar van toepassing zal de MR ook zelf de achterban benaderen. Ten slotte is elke ouder en leerkracht in de MR natuurlijk ook gewoon persoonlijk aan te spreken.

De school is onderdeel van een stichting, wat is de rol van de MR hierin?

Als school hebben we ook te maken met een schoolbestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijke voor het beleid; de beslissingen die genomen worden op de school. Onze school is aangesloten bij stichting OZHW, Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden. Omdat enkele tientallen scholen bij OZHW aangesloten zijn is er ook een Gemeenschappelijke MR (GMR) die het bestuur adviseert over zaken die alle scholen aangaan. Als MR houden we ons voornamelijk bezig met zaken die onze school specifiek aangaan. Er wordt uiteraard, waar nodig, wel overleg gevoerd en informatie gedeeld tussen de verschillende MR’en en de GMR.

Adviserende rol:
Directeur: mevr. I. van Rookhuizen