De medezeggenschapsraad (MR)

De ouders van de kinderen op ‘De Noord’ hebben de mogelijkheid tot medezeggenschap. De medezeggenschapsraad is samengesteld uit ouders en leerkrachten. De MR heeft als doel om de medezeggenschap van hen die bij de school zijn betrokken gestalte te geven met inachtneming van wat daarover in de wet medezeggenschap onderwijs is bepaald.

Het aantal leerlingen en leerkrachten is bepalend voor het aantal leden van de medezeggenschapsraad. De MR van ‘De Noord’ bestaat uit 8 leden, 4 namens de ouders en 4 namens de leerkrachten. De leden hebben zitting voor een periode van 3 jaar; zij kunnen zich herkiesbaar stellen. Kwesties van algemeen belang komen bij de MR voor advies of instemming. De MR verwacht, dat alle ouders meedenken en meewerken in het belang van de leerlingen en staat open voor nieuwe ideeën. Om de 3 jaar worden er nieuwe MR-leden gekozen. Iedere ouder van een leerling van onze school kan zich voor een plaats in de MR aanmelden. Indien zich meer kandidaten aanbieden dan er vacante plaatsen zijn, worden er verkiezingen gehouden.

Adviserende rol:
Directeur: mevr. I. van Rookhuizen