Obs de Noord, “knap” in onderwijs

Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten

Respect voor elkaar hebben
en rekening houden met elkaar

Het gaat er niet om hoe knap de
kinderen zijn, maar HOE ze KNAP zijn

Hoi, ik ben Victor. Welkom bij de Verkenners!

'Leesschool': wij lezen voor ons plezier

Sociale Veiligheid OZHW

Sociale veiligheid op school

Iedereen is gebaat bij een sociaal veilige omgeving. Dit is een taak van de hele maatschappij. Een leerling moet erop kunnen vertrouwen dat de school zich inspant om hem/haar een zorgeloze schooltijd te laten hebben en zich op school veilig voelt. Datzelfde geldt voor medewerkers.

Sociale veiligheid draait om het beschermd zijn of het zich beschermd voelen tegen bedreigingen die veroorzaakt worden door het gedrag van mensen in en om de school. Een belangrijke stap om het sociale klimaat te verbeteren is om zicht te krijgen op de veiligheidsbeleving en de beleving van het schoolklimaat door leerlingen, leraren, ouders, schoolondersteuners en schoolleiding. Als de school weet wat er speelt worden knelpunten gesignaleerd en kan het beleid daarop worden aangepast.

Daarbij gaat het om antwoorden op vragen als: Hoe veilig is deze school in de beleving van leerlingen, medewerkers, schoolleiding en ouders van leerlingen? Welke plekken binnen en rondom de school voelen voor leerlingen veilig en welke niet? Hebben ze weleens geweld ervaren? Worden ze gepest – op het schoolplein, in de klas, of via internet? Of pesten ze zelf? Weten leerlingen en ouders bij wie ze terecht kunnen als er iets vervelends gebeurt?

De overheid pleit voor een veilige leer- en werkomgeving. Scholen zijn verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school door middel van een veiligheidsplan. Hieruit is het Beleid Sociale Veiligheid voor OZHW ontstaan dat geldt voor alle betrokkenen op een school: leerlingen, ouders en medewerkers van OZHW.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht beroepskrachten, dus ook onderwijsmedewerkers, om een stappenplan te gebruiken als ze het vermoeden hebben van kindermishandeling (waaronder ook ernstige verwaarlozing valt) en/of huiselijk geweld. Doel is om passende hulp te bieden aan leerlingen die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling in de thuissituatie, zodat er een einde komt aan de bedreigende situatie. Elke medewerker van onze school moet zich aan de meldcode houden. De Intern Begeleider/Zorgcoördinator voert (in samenwerking met de leraar of medewerker) de stappen uit. Voor meer informatie kunt u bij hen terecht.