Waar staat obs de Noord voor?

Missie obs de Noord:

Obs de Noord, “knap” in onderwijs.

Visie obs de Noord:

De Noord is een school waar we uitgaan van de eigenheid van iedereen. In een warme sfeer, binnen een veilige setting worden er betekenisvolle en uitdagende activiteiten aangeboden, zowel in de klassen als op het Leerplein. De kinderen doen hierdoor kennis op en leren vaardigheden aan, die zij nodig hebben om zich te ontwikkelen tot zelfverzekerde, zelfstandige mensen.

Kernwaarden obs de Noord:

1. Veiligheid en sfeer

Als team bieden wij een warme en veilige sfeer waarin de eigenheid van iedereen tot zijn recht kan komen. In een veilige omgeving kan een kind zich optimaal ontwikkelen en zal het zelfvertrouwen groeien.

2. Samen

Samen betekent voor de Noord dat de kinderen van en met elkaar leren, mede door de inzet van coöperatieve leerstrategieën. Daar kan alleen maar sprake van zijn wanneer er een goede samenwerking is tussen de leerling, de ouders/verzorgers, de leerkrachten en de samenwerkingspartners binnen Kindcentrum Nova. Een open communicatie is hierbij voorwaarde. Respect voor elkaar hebben en rekening houden met elkaar een vanzelfsprekendheid. Gezamenlijk dragen we verantwoording voor de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.

3. Uniek

Op de Noord mogen de kinderen zichzelf zijn. Iedereen is uniek en heeft zijn eigen talenten. Deze ‘knapheid’ geeft sturing aan ons onderwijs. Dit is zichtbaar in de gediff erentieerde instructie, het werken met groepsplannen en het werken met de Meervoudige Intelligentie (de zogeheten ‘knaps’). Het gaat er niet om hoe knap de kinderen zijn, maar HOE ze KNAP zijn. De kerndoelen zijn leidend. Binnen het onderwijsaanbod wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de kinderen in tempo, intelligentie, prestaties, resultaten, sociale ontwikkeling en leerweg. Een goed gevoel van eigenwaarde in combinatie met de juiste kennis en vaardigheden moet hen steeds zelfstandiger maken. Zodat zij met de benodigde bagage na groep 8 de basisschool verlaten.

4. Toekomstgericht

Kinderen hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen. Door aan te sluiten bij deze nieuwsgierigheid krijgt het leren de uitdaging die motivatie oplevert. Juist een gevarieerd aanbod in combinatie met deze motivatie zorgt voor krachtig onderwijs. Zowel in de klassensituaties, op het Leerplein, als in de omgeving. Als school bereiden wij de kinderen voor op de toekomst. In deze sterk veranderende maatschappij worden vaardigheden als kritisch- en probleemoplossend denken steeds belangrijker. Om die reden kijken wij voortdurend naar wat er in de samenleving speelt en hoe de ontwikkelingen op het gebied van technologie, internationalisering en burgerschap van invloed zijn op de basis die wij kinderen willen meegeven. De inzet van eigentijdse digitale middelen en Engels in alle groepen zijn hier een onderdeel van.