A-team/hulpouders

De leerkrachten van onze school hebben naast hun groep diverse taken die zij uitvoeren. Om alle taken en activiteiten goed uit te voeren is hulp nodig, voor alleen de leerkrachten is dit niet haalbaar.  Om dit toch voor elkaar te krijgen is uw inzet noodzakelijk. Dit kan op onze school op verschillende manieren.

Assisteren bij lesgevende taken

Creatieve vakken, assisteren bij het leesonderwijs, activiteiten begeleiden omtrent ICT (tablets, computers, notebooks), spelletjes in de kleutergroepen (indien nodig) of het bijhouden van de bibliotheek.

Assisteren bij niet-lesgevende taken

Hand- en spandiensten, assisteren bij festiviteiten, schoolreisjes, excursies, musische vorming en dergelijke.

A-team

In Nederland is basisonderwijs gratis. Onze school ontvangt jaarlijks geld van de overheid om het onderwijs te verzorgen. Daarnaast vraagt onze school aan ouders/verzorgers een bijdrage om extra activiteiten te kunnen organiseren; de zogenaamde vrijwillige ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdragen zijn bestemd voor alle activiteiten die gedurende een schooljaar worden georganiseerd.

Het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage is niet bepalend voor deelname aan activiteiten voor uw zoon of dochter. Alle leerlingen mogen altijd meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om. Mede vanuit het oogpunt van collectiviteit doen wij een dringend beroep op elke ouder om de ouderbijdrage te betalen. Het totaal binnengekomen bedrag is namelijk bepalend voor de wijze waarop wij de activiteiten kunnen vormgeven en organiseren. Dat maakt uw bijdrage zeer waardevol voor onze school!

We hebben op school een activiteitencommissie/oudervereniging die deze activiteiten organiseert. Zij vragen hiervoor aan de ouders/verzorgers een jaarlijkse, vrijwillige bijdrage van € 39,50 om de activiteiten mogelijk te maken. De activiteitencommissie vraagt u om een bijdrage bij de start van het schooljaar. Jaarlijks legt de activiteitencommissie verantwoording af aan de ouders/verzorgers over de besteding van het geld.  Voorzitter: Miranda Velthuizen, ouder van Lisa uit groep 7B en Tom (oud leerling van de Noord). Aanwezig voor een adviserende rol: leerkracht, Sylvana Verlinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de activiteitencommissie.